MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

24.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL İLE 04.06.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN İŞLENDİĞİ MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜNÜN SON HALİ


Birinci Bölüm

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı

Madde 1 - Derneğin adı “Maliye Hesap Uzmanları Derneği”dir.

Derneğin Merkezi

Madde 2 - Derneğin Merkezi İstanbul’dadır.

İkinci Bölüm
DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

Derneğin Amacı
Madde 3 - Derneğin Amacı;
a) Üyeleri arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı sağlamak, üyelerinin her türlü haklarını korumaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yayınlamak, mesleki ve kültürel gelişmeyi arttırıcı yönde faaliyette bulunmak,
c) Üyelerinin mesleki faaliyetlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlara çözüm aramak ve onların mesleklerini daha etkin yapmalarına yardımcı olmak,
d) Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin çağdaş hukuk devleti ilkelerine uygun konulması, uygulanması ve kaldırılması, vergilemede kanunilik ilkesinin korunması, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerdeki kayıp ve kaçakların azaltılması, vergi kayıp ve kaçağına yol açacak eylem, işlem ve her türlü uygulamaların önlenmesi amacıyla; araştırma yapmak ve yaptırmak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organları nezdinde girişimlerde bulunmak, dava açmak veya açılmış davalara müdahil olmak,
e) Amaç ve çalışma konuları ile ilgili duyuru, toplantı, basın toplantısı, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi çalışmalar yapmak, hedeflerine uygun çalışmalara katılmak, proje ve programlar geliştirmektir.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri

Madde 4 - Dernek;
a) Üyelerinin bilgilerini arttıracak ve kültürlerini genişletecek toplantılar, konferanslar ve kurslar düzenler,
b) Mesleki konularda her türlü yayımda bulunabilir ve bu yayımlarla ilgili müesseseler kurabilir,
c) Üyelerinin personel düzenini ilgilendiren mevzuatla ilgili araştırmalarda bulunur ve bu hususta onlara gerekli yardımları sağlar,
d) Üyelerinin mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak, kusurları olmaksızın muhatap olacakları adli ve idari işlemlerde üyelerine yönetim kurulunca uygun görülecek destek ve yardımda bulunur,
e) Üyelerinin mesleki faaliyetleri çerçevesinde yasal yetkilerini kullanarak düzenledikleri raporların yasalara ve idari teamüllere aykırı şekilde işleme konulmaması veya işlemden kaldırılması gibi durumlarda, üyeleri tarafından açılacak davalara destek ve katkı sağlayabileceği gibi, doğrudan dava açabilir ya da ilgili birimlere suç duyurusunda bulunabilir,
f) Mesleki konularla ilgili mevzuatı takip edip, bu mevzuatın hazırlanması konusunda görüş ve önerilerde bulunabileceği gibi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini engelleyecek mahiyetteki yasal düzenlemelere karşı dava açabilir veya açılmış davalara müdahil olabilir,
g) Üyelerin yararlanması için misafirhane ve lokaller tesis edebilir,
h) Üyelerin ve ailelerinin boş zamanlarını en iyi ve faydalı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur,
i) Dernek mensuplarının tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri ile yardımlaşma sandıkları kurmaları ve geliştirmeleri hususunda kendilerine her türlü yardımda bulunur,
j) Yukarıda sayılan kültürel, bilimsel, mesleki ve sosyal konularla bağlantılı veya mahiyet itibariyle bu konulara benzer diğer konularda yönetim kurulunca kararlaştırılan çalışma ve girişimleri yürütür ve destekler.
Dernek, amacı içinde kalan faaliyetlerin bir kısmını gerçekleştirmek üzere vakıf tesis edebilir.
Dernek, ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınmaz mallar edinebilir ve ihtiyacından fazlasını satabilir.

Üçüncü Bölüm
DERNEK KURUCULARI

Dernek Kurucuları
Madde 5 - Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri aşağıdadır:

Adı ve Soyadı Tabiiyeti Mesleği İkametgah Adresi
Cavit DOĞU T.C. Hesap Uzmanı Barbaros Bulvarı 35/6 Beşiktaş
Bülent KAPTAÇ " " Hanımefendi Sok. 164/2 Şişli
Özen T.ÖZOYMAK " " Mezharpaşa Sok. 17/5 Beşiktaş
Hüseyin ELEVLİ " " Göktepe Sok. 10/14 Selamiçeşme
Oktay TUNCER " " III. Kısım 48/6 Ataköy
Adil ÖNEL " " Nisbetiye Cad. 26/7 Levent
Fevzi ZEREN " " Birlik Sok. 18/11 Levent
Cahit DİRİK " " Pembegül Sok. 1/12 Suadiye
Temel ÖNER " " Çiçekci, Murat Ap. 12 Üsküdar

Dördüncü Bölüm
ÜYELİK

Üye Olma

Madde 6 - 28.03.1945 tarihli ve 4709 sayılı Kanun ile bu Kanuna ilişkin olarak yürürlüğe konulmuş yönetmelik hükümlerine göre Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı unvanını almış olanlar ile 09.07.2011 tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olan herkes, kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerini sürdürüp sürdürmediklerine, istifa ya da emeklilik nedeniyle bu görevlerinden ayrılmış olup olmadıklarına bakılmaksızın, Derneğe üye olabilir. Şu kadar ki, 09.07.2011 tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olanların yeterlik sınavından sonra da Dernek üyeliğini sürdürebilmeleri için, yeterlik sınavında başarılı olmaları şarttır. Ancak bu durum, söz konusu Hesap Uzman Yardımcılarının yeterlik sınavına kadar Dernek üyeliğini sürdürmelerine engel teşkil etmez.

Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolarında çalışmakta iken bu görevlerden istifa etmeleri nedeniyle Dernek üyeliği düşenler, yeniden Dernek üyeliğine kabul edilmeleri için Dernek yönetim kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Şu kadar ki, bu Tüzüğün 7’nci maddesi saklı kalmak kaydıyla, 24 Mart 2013 tarihi itibarıyla Dernek üyesi olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevinden istifa suretiyle ayrılmış olanların Dernek üyeliği devam eder. Dernek yönetim kurulu, yeniden üyeliğe alınmak için yapılan yazılı başvuruyu web sitesinde yayımlar ve ilgili kişi hakkındaki kararını en geç bir ay içinde vererek sonucunu başvuru sahibinin bilinen adresine yazılı olarak bildirir. Yönetim kurulu karar almadan önce gerektiğinde, üyelik başvurusunu, Tüzüğün 19’uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde incelenmek üzere Dernek disiplin kuruluna gönderebilir.

Derneğin mevcut üyeleri, bu şekilde yeniden Dernek üyeliğine kabul edilenler hakkında yönetim kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. Yönetim kurulunca yeniden üyeliğe alınanlar ile üyeliğine itirazda bulunulanların durumları, yönetim kurulu tarafından, yapılacak ilk genel kurulun gündemine alınır. Genel kuruldaki görüşmeler sonunda yapılacak gizli oylamayla yeniden üyeliğe alınanların durumları üyeliklerinin devamı ya da sonlandırılması yönünde nihai olarak karara bağlanır.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Yönetim Kurulunca uygun görülen kimselere fahri üyelik verilebilir.

Üyelikten çıkma ve çıkarılma

Madde 7 - Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Her üye istifa hakkına sahiptir.

Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı, dernek yönetim kurulunca silinir.

Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanlar, genel kurula yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar ilk genel kurul gündemine alınır. Bunlar hakkında genel kurulda yapılacak gizli oylamayla alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

Üyelerin hakları ve sorumlulukları

Madde 8 - Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Her üye, Hesap Uzmanlarının sahip olduğu etik değerlerin gerektirdiği şekilde davranmak ve Dernek mensuplarına saygı göstermek, Hesap Uzmanlığının saygınlığını korumak ve bu saygınlığı zedeleyecek davranışlardan kaçınmak zorundadır.

Beşinci Bölüm
DERNEK ORGANLARI

Derneğin organları
Madde 9 - Derneğin organları şunlardır:
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetleme kurulu,
d) Disiplin Kurulu.

Dernek genel kurulunun kuruluş şekli ve toplanma zamanı

Madde 10 - Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Genel kurul her yıl Mart ayında olağan toplantı yapar.

Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü

Madde 11 - Genel kurula çağrı, yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyelere en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi duyurulur. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

Toplantı başka bir sebeple geriye bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri ve yeter sayısı

Madde 12 - Genel kurul toplantıları dernek merkezi veya yönetim kurulunca karar verilen başka bir yerde yapılabilir.

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının yapılış usulü ve görüşülecek konular

Madde 13 - Dernek genel kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Tüzüğün 12’nci maddesinde belirtilen tamsayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.

Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Altıncı Bölüm
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 14 - Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması yahut kiraya verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
8. Derneğin feshedilmesi,
9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
10. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Madde 15 - Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Ancak yönetim kurulunun seçimi gizli oyla yapılır. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oyların, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitimi sonrası açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği şekil uygulanır.

Oylama sonucunun belirlenmesinde çoğunluk esası geçerli olup, geçerli oyların çoğunluğunu sağlayan aday veya öneri, kazanmış ve kararlaştırılmış olur.

Yedinci Bölüm
YÖNETİM, DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu

Madde 16 - Yönetim kurulu, on üç asıl ve on üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Dernek yönetim kurulu üyeliğine aday olacaklarda veya gösterileceklerde ilgili genel kurul tarihinden önce kesintisiz asgari üç yıl Dernek üyesi olma şartı aranır.

Yönetim kurulu kendi arasında görev bölümü yapar.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyeler bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Dernek temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve temsilcilere yetki vermek,
3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.

Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar eşit çıkması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması

Madde 17 - Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağırının yapılamaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme kurulu

Madde 18 - Denetleme kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetleme kurulu üyeliğine aday olacaklarda veya gösterileceklerde ilgili genel kurul tarihinden önce kesintisiz asgari üç yıl Dernek üyesi olma şartı aranır.

Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Disiplin kurulu

Madde 19 - Disiplin kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu üyeliğine aday olacaklarda veya gösterileceklerde ilgili genel kurul tarihinden önce kesintisiz asgari on yıl, asıl ve yedek üyeliğe seçilen en az üçer kişide ilgili genel kurul tarihinden önce kesintisiz asgari yirmi yıl Dernek üyesi olma şartı aranır.

Disiplin kurulu derneğin amaçlarına ve tüzüğüne aykırı hareket edenler hakkında gerekli disiplin kararlarını alır.

Disiplin kararları şunlardır:

1. Uyarma,
2. Kınama,
3. Dernek üyeliğinden çıkarma.

Disiplin kurulu, yönetim kurulunun talebi üzerine, yeniden Dernek üyeliği için başvuruda bulunanların durumlarını Dernek Tüzüğü hükümleri çerçevesinde ivedilikle değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını yönetim kuruluna bildirir. Disiplin kurulu, üyelikten çıkarma kararı ile yeniden Dernek üyeliğine alınma başvurusunda bulunanlar hakkında değerlendirme yapmak üzere en az dört üyenin katılımıyla toplanır ve çoğunlukla karar alır.

Hakkında disiplin cezası uygulamasına girişilen üyenin savunması alınmadan disiplin kararı verilemez.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Madde 20 - Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile disiplin kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları derneğin merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Sekizinci Bölüm
ŞUBE VE TEMSİLCİLİK

Şube ve temsilcilik

Madde 21 - Derneğin şubesi yoktur. Dernek uygun gördüğü yerlerde temsilcilik açabilir.

Dokuzuncu Bölüm
YILLIK AİDAT MİKTARI, DEFTER VE KAYITLARI

Yıllık aidat miktarı

Madde 22 - Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Üyenin kamu personeli olup olmadığı veya özel kesimde ücretli ya da serbest olarak çalışıp çalışmadığı veyahut emekli olup olmadığı dikkate alınarak üye grupları için farklı aidat tutarları belirlenebilir.

Aidatları peşin ya da uygun taksitler halinde tahsil etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Derneğin gelirleri

Madde 23 - Derneğin gelir kaynakları;

1. Üye aidatlarından, 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, gezi, eğlence, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirlerden,
3. Derneğin malvarlığından elde edilen gelirlerden,
4. Bağış ve yardımlardan,
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,
oluşur.

Defter ve kayıtlar

Madde 24 - Dernek; Maliye ve İçişleri Bakanlıklarınca ortaklaşa çıkartılacak yönetmeliklerle düzenlenen defterleri tutar. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Gelir ve giderlerde usul

Madde 25 - Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi dernek tarafından yönetmeliğe uygun olarak anlaşmalı matbaalarda bastırılır.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirler.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Derneğin borçlanma usulleri

Madde 26 - Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için kasasında yeteri kadar parası bulunmadığı takdirde genel kurulca tespit edilen miktar kadar borçlanma yapabilir.

Onuncu Bölüm
DERNEĞİN İÇDENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin içdenetimi

Madde 27 - Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ancak dernek tüzüğünde “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

Onbirinci Bölüm
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği

Madde 28 - Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıdaki üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.

Onikinci Bölüm
FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Fesih ve tasfiye

Madde 29 - Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantı bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler tüzüğün 11 nci maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde, mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı Hesap Uzmanları ile ilgili bir kurum veya kuruluşa bırakılır.

Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Türk Medeni Kanununun uygulanması

Madde 30 - Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanununun, bu kanunda da hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Tüzüğün 6, 7, 8, 16, 18, 19, 22. maddelerde yapılan değişiklik ve ilaveler bu Tüzük değişiklerinin Genel Kurul tarafından kabul edildiği 24.03.2013 tarihinden itibaren uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – 24.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul’da kabul edilen Tüzüğün 6. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında 04.06.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da yapılan değişiklikler, 24.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul’da kabul edilen ancak 04.06.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da madde metninden çıkarılması kararlaştırılan Tüzüğün 16. maddesinin ikinci fıkrası ile 24.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul’da kabul edilen Tüzüğün 19. maddesinin dördüncü fıkrasında 04.06.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da yapılan değişiklikler, 24.03.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, bu Tüzük değişiklerinin kabul edildiği Olağanüstü Genel Kurul’un yapıldığı 04.06.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Üyelik Formu
Bir hata oluştu!
Tekrar göndermek için Tıklayınız.
Teşekkürler!
Üyelik formu başarıyla gönderildi. Üyelik işlemlerinizi tamamlamak için xxxxxx@gmail.com adresine gönderdiğimiz linki onaylamanızı bekliyoruz
Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Kemankeş Mahallesi Necatibey Caddesi No:72/3 Hacı Mahmut İş Merkezi Karaköy, Beyoğlu - İSTANBUL adresinde bulunan Maliye Hesap Uzmanları Derneği ("HUD") ile üye ("Üye") arasında, HUD'un Websitesi aracılığıyla sunacağı hizmetlerden yararlanacak Üye ile HUD'un hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi için akdedilmiştir.
1.2. HUD ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. Amaç ve Kapsam
2.1. HUD, www.hud.org.tr alan adlı çevrimiçi Websitesi'ni işletmektedir.
2.2. İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, HUD tarafından yönetilmekte olan www.hud.org.tr alan adlı Websitesi'ne üye olmak istemektedir.
2.3. İşbu Üyelik Sözleşme’nin amacını Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan ve yer alacak olan HUD tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Tanımlar
Çerez Politikası : Websitesi'nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, kullanıcıların Websitesi'ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Gizlilik Politikası : Üyeler'in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, HUD tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere HUD’un kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım Sayfası: Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalar ile hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.
Hizmet : Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla HUD tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
Üye : HUD ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan gerçek kişiyi ifade eder.
Websitesi : HUD’in işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.hud.org.tr alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

4. Taraflar'ın Hak ve Yükümlülükleri
4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi'nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
4.2. Üye, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak HUD'un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.3. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
4.4. HUD, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
4.5. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. Üye, Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
4.6.1. Websitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
4.6.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
4.6.3. Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
4.6.4. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, HUD'un önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
4.7. Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
4.8. Websitesi'nin veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; HUD’un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması
HUD, Üye'nin Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. HUD, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası'na ve Çerez Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası'nı inceleyebilir ve info@hud.org.tr adresine elektronik posta göndererek ya da 0 212 252 34 12 numarasını arayarak haklarını kullanabilir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları
Üye, HUD'un, bağlı şirketlerinin veya iş ortaklarının mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını HUD'un veya hak sahibinin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

7. Sözleşme Değişiklikleri
HUD, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

8. Mücbir Sebep
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya HUD'un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") HUD'un işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, HUD ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9. Muhtelif Hükümler
9.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda HUD'un resmi defter ve kayıtları ile HUD'un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
9.3. Bildirim. HUD, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
9.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
9.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, HUD'in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
9.6. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.