HUZ Kimlik

Hesap Uzmanları Derneği
Hesap Uzmanı Kimdir?
Hesap Uzmanları;

1.1.1950’de yürürlüğe giren ve taslakları Modern Türk Vergi Sistemi’nin kurucularından Ali Alaybek tarafından hazırlanan Gelir, Kurumlar ve Esnaf Vergileri yasalarını yürürlüğe koymak, yeni vergi düzenini kurmak, işler hale getirmek, halka tanıtmak ve denetlemek üzere;

29.05.1945/4709 gün ve sayılı yasayla Maliye Bakanlığı örgütü içinde kurulan Hesap Uzmanları Kurulu’nda -10.07.2011 tarih ve 646 sayılı KHK ile kapandığı tarihe kadar- “Hesap Uzmanı” ünvanıyla merkezi vergi denetim elemanı olarak atanan, -halen, “Hesap Uzmanı” unvanı taşımamakla beraber; kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarda muhtelif ünvanlarla görev yapmakta olan; - alameti farikası; dürüstlük, tarafsızlık, güven, disiplin olan kişilerdir.

Kuruluş Kanunu Gerekçesi:

Maliye Vekaletine bağlı olarak merkezde bir Hesap Mütehassısları Heyeti teşkiline dair olan merbut kanun projesi, bazı varidat kanunlarının bahşettiği selahiyete müsteniden takriben on seneden beri istihdam edilen hesap mütehassısı ve muavinlerinin esaslı bir teşkilata raptedilerek her bakımdan daha mazbut ve mümtaz bir hale getirilmelerindeki aşikar fayda ve zaruretten ve bu mevzuda Büyük Millet Meclisi ve encümenlerin de izhar edilen temennilerden ilham alınarak hazırlanılmıştır.

Vekiller ki mebuslardan oluyor ve olması lazımdır; bunların behemahal mütehassıs olması kaabil-i te’min değildir. Halbuki her şube-i idariyede esaslı ve çok vakıfhane tarz-ı hareket lazımdır. Her vekaletin refakatinde bir hey’et-i mütehassısa bulundurmak lazımdır. Bu hey’et-i mütehassısanın vaz’iyyeti vekil kadar ve belki vekilden daha sağlam olmak lazım gelir.

Hesap Uzmanlarının Kişisel Nitelikleri Ve Değerleri

Hesap Uzmanları’nın kişisel nitelikleri ve kuşaktan kuşağa aktardıkları mesleki değerleri, “Hesap Uzmanı” kavramının ayrılmaz öğeleridir.
Hesap Uzmanları, halen hangi ünvan altında olursa olsun görevlerini, meslek ahlakıyla sıkı sıkıya ilişkili bulunan bu değerlerle bütünleşmiş bir şekilde, başarıyla yürütmektedirler.
Kimi zaman yazılı hale getirilmemiş, ama gelenekselleşmiş davranış biçimlerini de içeren bu özellikleri:

Gerekli Mesleki Eğitim ve Deneyim: Mesleğe girdikleri dönemlerde, üç yıl süreyle eğitim ve staj dönemi geçirmişlerdir. Kurulda bulundukları dönemlerde yine eğitimin sürekliliği ilkesi benimsenmiş, hizmet içi eğitim, seminerler düzenlemek, araştırma ve etüdler yapmak suretiyle eğitim süreci devam etmiştir. Diğer yandan bir yıl süreyle geçici görevle yurtdışına gönderilmişler, kontenjanlar dahilinde yurtdışında iki yıl süreyle yüksek lisans yapmışlardır.

Gerekli mesleki özeni göstermek: Hesap Uzmanı, hangi ünvan altında olursa olsun, üstlenmiş olduğu her çalışmada azami özeni gösterir, çalışmalarını yürüttüğü her aşamada “Hesap Uzmanı” standartlarına, değerlerine titizlikle uyar. Bu ilke, Hesap Uzmanı’nın topluma, kamuya ve meslektaşlarına karşı olan ahlaki sorumluluğunun bir gereği olmuştur.

Mesleki Sırları Saklama ve Güvenilirlik: Kanunla da korunan bu ilke ile, mükelleflerin de Hesap Uzmanları’na güven duymasının ön koşulu olarak kabul edilmiştir.

Kıdem Esası: Yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, saygı ve sevgi esaslarına göre şekillenen Hesap Uzmanları camiasında “kıdem esası”, her zaman Hesap Uzmanları arasındaki ilişkilerin temel taşı olmuştur. Esasında, Hesap Uzmanlarının bugünkü saygın konumuna ulaşmalarında, camia içi ilişkilerde kuşaktan kuşağa aktarılan değerlerin büyük payı vardır.

Sosyal Davranış ve Temsil Yeteneği: Gerek özel, gerek kamu kesiminden geniş bir kitle ile iletişim halinde olduğundan, bu ilişkilerin hesap uzmanı onuruna yaraşır şekilde yürütülmesi bakımından, uygun sosyal davranış ve temsil yeteneği, Hesap Uzmanı’nın en önemli nitelikleri arasındadır.

Meslek Ahlakı, Liyakat Ve Hesap Uzmanları

Bürokrasi konusunda çalışmalar yapmış bulunan ünlü toplumbilimci Max Weber, saf bürokrat tipi için göreve bağlılık duygularının ayırtedici özelliğinin, kişisel değil işlevsel amaçlara adanması gerektiği ve bu işlevsel amaçların ardında çoğu zaman kültür değerlere ilişkin düşünceler yatabileceği; bu değerlerinse toplum, devlet gibi kavramlar içinde yer alıyor olabileceğini belirtir. Weber’e göre profesyonel bürokrat, işine tüm maddi ve manevi varlığıyla kendini adar.

Weber, idealist bir bürokrat tarifi vermektedir. Ancak, nadir bulunan bir “tür” gibi görünen saf, idealist bürokrat tipi “Hesap Uzmanı” için yabancı değildir. Kurul’un kurucusu Ali Alaybek’in ölümünün ardından, bir günlük gazetede yayımlanan makalede de belirtildiği gibi;

Ben bilgimi ve uzmanlığımı devletin imkanları ile kazandım ve bütün meslek hayatım boyunca onun için kullandım. Bunu şahsım için para kazanmak amacı ile kullanmak içime sinmiyor.

diyebilen bir Üstattan, bu anlayış nesilden nesile geçmiştir.

7.5.1992 tarihli Hürriyet gazetesindeki köşesinde Rauf Tamer de;

…1945’de kurulan, bugüne kadar dürüst, bilgili ve yetenekli kadrolar yetiştiren Hesap Uzmanları Kurulu, hiçbir yara bere ve nakise almamış, ender bir kurum… Onların bilgi birikimi ve şahidesiz icraatı, çocuklarımıza örnek teşkil edecek enfes bir ruh eğitimi ürünüdür… Nitekim içlerinde özel sektöre sıçrayanlar, oraları restore etmeyi de becermiş, sistemi yüceltmiştir… Ayrıca, hiçbiri, hiçbir devirde, hiçbir partinin ipoteğine girmemiş, sadece prensipleri yaşatmıştır.

Hesap Uzmanları’nın değişik çevrelerce değişik biçimlerde dile getirilen çalışma disiplini, ahlak anlayışı ve uzmanlık bilgisi, aynı zamanda onların kamu yönetiminde ve özel sektörde çeşitli üst düzey yöneticilik görevleri için aranan kişiler olmalarını sağlamıştır.

Aslında bu durum Weber’in de belirttiği gibi, yönetsel işlevlerin salt nesnel gerekçelere göre uzmanlaştırılmasına olanak sağlayan, her görevin uygun uzmanlık eğitimi görmüş kişilere verilmesini öngören modern örgütlenmenin doğal sonucundan başka birşey değildir. Liyakat ilkesi ile ifade edilen bu olgu, kamu ve özel sektörden Hesap Uzmanına yönelen talepleri de gerekçelendirilmektedir.

Özel sektörün Hesap Uzmanı’na olan talebinde, kamu sektöründe olduğu gibi liyakat ilkesi belirleyici rol oynamakta, derin mesleki bilgi ve uzmanlıklarını yüksek ahlak ve sorumluluk duyguları ile pekiştirmiş olan Hesap Uzmanları’na özel sektörden yoğun talep olmuştur.

Nitekim Hesap Uzmanları, özel sektörde holding başkanlığı, başkan yardımcılıkları, yönetim ve denetim kurulu başkanlıkları ve üyelikleri, genel müdürlük ve yardımcılıkları, gibi pek çok üst düzey yöneticilik görevini başarı ile yürütmeye devam etmektedirler.

Geleneklerimiz

Salı Yemekleri:Eylül 1981’de Vergi Dünyası Dergisi’nin yayın hayatına başlamasının ardından, her ay Derneğimizce düzenlenen yemeklerle, camia içi beraberlik, dayanışma ruhu ile Hesap Uzmanları bir araya gelmekte olup, yemeklerin fikir babası Hesap Uzmanları Derneği Eski Başkanlarından Sezai Onaral’dır.

Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri: Her yıl 29 Mayıs’ta Hesap Uzmanları Kurulu’nun kuruluş yıldönümü, Hesap Uzmanları Vakfınca düzenlenen “Panel” ve görkemli akşam yemekleriyle kutlanmaktadır.

Üyelik Formu
Bir hata oluştu!
Tekrar göndermek için Tıklayınız.
Teşekkürler!
Üyelik formu başarıyla gönderildi. Üyelik işlemlerinizi tamamlamak için xxxxxx@gmail.com adresine gönderdiğimiz linki onaylamanızı bekliyoruz
Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Kemankeş Mahallesi Necatibey Caddesi No:72/3 Hacı Mahmut İş Merkezi Karaköy, Beyoğlu - İSTANBUL adresinde bulunan Maliye Hesap Uzmanları Derneği ("HUD") ile üye ("Üye") arasında, HUD'un Websitesi aracılığıyla sunacağı hizmetlerden yararlanacak Üye ile HUD'un hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi için akdedilmiştir.
1.2. HUD ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. Amaç ve Kapsam
2.1. HUD, www.hud.org.tr alan adlı çevrimiçi Websitesi'ni işletmektedir.
2.2. İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, HUD tarafından yönetilmekte olan www.hud.org.tr alan adlı Websitesi'ne üye olmak istemektedir.
2.3. İşbu Üyelik Sözleşme’nin amacını Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan ve yer alacak olan HUD tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Tanımlar
Çerez Politikası : Websitesi'nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, kullanıcıların Websitesi'ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Gizlilik Politikası : Üyeler'in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, HUD tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere HUD’un kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım Sayfası: Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalar ile hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.
Hizmet : Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla HUD tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
Üye : HUD ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan gerçek kişiyi ifade eder.
Websitesi : HUD’in işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.hud.org.tr alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

4. Taraflar'ın Hak ve Yükümlülükleri
4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi'nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
4.2. Üye, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak HUD'un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.3. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
4.4. HUD, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
4.5. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. Üye, Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
4.6.1. Websitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
4.6.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
4.6.3. Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
4.6.4. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, HUD'un önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
4.7. Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
4.8. Websitesi'nin veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; HUD’un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması
HUD, Üye'nin Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. HUD, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası'na ve Çerez Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası'nı inceleyebilir ve info@hud.org.tr adresine elektronik posta göndererek ya da 0 212 252 34 12 numarasını arayarak haklarını kullanabilir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları
Üye, HUD'un, bağlı şirketlerinin veya iş ortaklarının mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını HUD'un veya hak sahibinin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

7. Sözleşme Değişiklikleri
HUD, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

8. Mücbir Sebep
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya HUD'un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") HUD'un işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, HUD ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9. Muhtelif Hükümler
9.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda HUD'un resmi defter ve kayıtları ile HUD'un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
9.3. Bildirim. HUD, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
9.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
9.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, HUD'in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
9.6. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.